Pravila avtoorientacije

Propozicije tekmovanja Avtoorientacija

I. Splošna določila

1. člen Organizator

Taborniško orientacijsko tekmovanje Avtoorientacija organizira Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke. Tekmovanje je enodnevno s tem da člani ekip prespijo na cilju.

Tekmuje se z osebnimi avtomobili, ki jih preskrbijo udeleženci. Po sklepu organizatorja je možno tekmovanje tudi z drugimi prevoznimi sredstvi. Organizator lahko za druga prevozna sredstva doda posebno kategorijo tekmovanja.

2. člen Razpis

Razpis tekmovanja je potrebno objaviti vsaj dva tedna pred tekmovanjem. Razpis je objavljen na spletnih straneh tekmovanja.

Razpis mora obsegati:

 • naslov kamor naj se prijave pošljejo
 • kraj in čas tekmovanja
 • rok za prijave
 • višino štartnine in transakcijski račun, na katerega naj se nakaže
 • ostale pomembne informacije

3. člen Kategorije

Tekmuje se v eni sami kategoriji. Organizator lahko za druga prevozna sredstva doda posebno kategorijo tekmovanja.

4. člen Obvezni dokumenti

Obvezni dokumenti za udeležbo na tekmovanju so osebna izkaznica, potrjena zdravstvena izkaznica in vozniško dovoljenje za voznika. Poleg tega mora imeti ekipa tudi vso potrebno dokumentacijo za vozilo.

5. člen Sestava ekipe

Ekipa šteje od dva do štiri člane.

Ekipo sestavljajo:

 • voznik, ki ne sme biti »mladi voznik«.
 • sovoznik – polnoletna oseba
 • največ dva sopotnika

Vodstvo tekmovanja lahko izjemoma na podlagi pisne prošnje dovoli tekmovati tudi vozniku, ki je »mladi voznik«. Prošnja mora biti vložena najmanj 1 teden pred zaključkom prijav.

6. člen Vodja ekipe

Vodja ekipe je voznik. Vodja ekipe predstavlja ekipo pri prijavi, na sestanku vodij ekip in pri ostali formalni komunikaciji z organizatorjem.

7. člen Odgovornost tekmovalcev

Vsi polnoletni tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Za mladoletne sopotnike odgovarjata voznik in sovoznik.

8. člen Odpoved tekmovanja

Organizator lahko zaradi tehtnega vzroka tekmovanje odpove ali prestavi. V primeru odpovedi organizator prijavljenim ekipam vrne celotno že vplačano štartnino.

9. člen Organi tekmovanja

Organi tekmovanja so:

 1. vodja tekmovanja
 2. vodstvo tekmovanja, ki ga sestavljajo vodje posameznih področji (logisitka, proga, naloge, obdelava podatkov, …)
 3. pritožbena komisija, ki jo običajno sestavljajo vodja tekmovanja in dva člana iz vodstva tekmovanja, sestavo lahko vodja tekmovanja spremeni
 4. disciplinska komisija, ki jo po potrebi imenuje vodja tekmovanja

10. člen Karte

Organizator zagotovi eno karto na ekipo, z vrisanimi kontrolnimi točkami.

11. člen Dodatna določila

Višina štartnine je odvisna od števila tekmovalcev v ekipi. Organizator ob razpisu navede znesek za ekipo z dvema članoma in znesek za vsakega dodatnega člana.

V ceno štartnine so vključeni stroški organizacije, našitek tekmovanja, topel obrok, nočitev in zajtrk.

Pogoji odjavljanja in povračila štartnine so navedeni v razpisu tekmovanja ali na prijavnici.

V primeru, da pogoji niso izrecno navedeni, se štartnine ne vrača.

II. Pogoji tekmovanja

12. člen Prijava ekip

Ekipa se mora prijaviti v roku, ki ga je določil organizator (upošteva se poštni žig).

Prijava mora vsebovati:

 • poimenski spisek članov z datumi rojstva in
 • potrdilo o plačilu štartnine za prijavljeno ekipo.

V primeru prijave po elektronski pošti mora le-ta prav tako vsebovati:

 • poimenski spisek članov z datumi rojstva in
 • potrdilo o plačilu štartnine (skenogram).

Število ekip je omejeno na 30, če ni v razpisu navedeno drugače.

13. člen Plačilo štartnine

Ekipa mora nakazati štartnino na transakcijski račun, naveden v razpisu. Nakazilo mora izvesti do roka, navedenega v razpisu. Štartnina se na štartu ne sprejema.

14. člen Registracija ekipe na kraju tekmovanja

Na dan tekmovanja se morajo ekipe najkasneje do ure, ki je določena v razpisu, prijaviti organizatorju.

Vodja ekipe je pri prijavi na kraju tekmovanja dolžan pokazati zahtevane dokumente iz 4. člena za vse člane ekipe.

Organizator lahko ekipo izloči, če ob preverjanju dokumentov ugotovi, da ekipa ne izpolnjuje pogojev tekmovanja. V tem primeru se ekipi štartnine ne vrača.

Pred začetkom tekmovanja morajo vsi člani ekipe podpisati izjavo o varni vožnji, ki jim jo predloži organizator. Z njo se obvežejo, da bodo upoštevali cestnoprometne predpise in da tekmujejo na lastno odgovornost.

Ob registraciji se popiše stanje kilometrskega števca v vozilu.

15. člen Žrebanje štartnih številk

Štartne številke se lahko žreba:

 • ob prijavi ekip na kraju tekmovanja ali
 • na sestanku vodij ekip.

III. Oprema

16. člen Oprema

Oprema vsake ekipe:

 • tehnično izpravno vozilo z vso predpisano dodatno opremo in vsemi potrebnimi dokumenti
 • busola ali športni kompas

Vsak član ekipe mora imeti:

 • taborniški kroj oz. rutko
 • primerno obleko in obutev glede na vremenske razmere in letni čas
 • copate
 • pisalo (za reševanje testov)
 • spalno vrečo
 • rjuho, če je navedeno v razpisu tekmovanja
 • drugo opremo, omenjeno v razpisu

IV. Naloge

17. člen Orientacijska vožnja

Okvirna dolžina proge je od 100 do 150 km.

Traser ima pravico prilagoditi dolžino proge glede na razmere na terenu.

Traser določi optimalno število kilometrov, ki jih ekipa lahko prevozi na celotni progi.

Čas, potreben za obhod proge, ni določen. Namen tekmovanja je vožnja v skladu z cestno prometnimi predpisi, zato organizator ne predpisuje časovnice.

18. člen Kontrolne točke

Kontrolne točke (v nadaljevanju KT) so “žive” ali “mrtve”.

Živo KT označuje tristrana prizma (velikosti 30 x 30 cm, katere stranice so po diagonali razdeljene na belo in rdeče polje).

Mrtvo KT označuje prizma, ki je nameščena na stojalu ali privezana na drevesu, najmanj 0,5 metra nad tlemi.

19. člen Prihod na KT

Prihod ekipe na KT se potrdi s perforiranjem štartnega kartona s perforatorjem.

Namesto perforatorja se lahko uporabi odrezke na listu, ki označuje KT. V tem priemru ekipa odstriže odrezek, označen z njihovo štartno številko.

V primeru uporabe SportIDENT (v nadaljevanju SI) čipov je ekipa dolžna prihod zabeležiti s SI postajo, ki se na mrtvih KT nahaja poleg prizme, na živih KT pa jo poseduje kontrolor.

20. člen Proga

Ekipa mora celo progo prevoziti skupaj in z istim vozilom, s katerim je začela tekmovanje. Vloge članov ekipe (voznik, sovoznik) se med tekmovanjem ne smejo menjati. Kontrolne točke morajo biti pobirane v vrstnem redu, ki je predpisan s strani organizatorja.

Določene kontrolne točke so lahko postavljene tako, da je do njih treba iti peš. V tem primeru mora na KT cela ekipa.

21. člen Prihod na cilj

Ekipa konča orientacijsko vožnjo, ko na cilju odda štartni karton/odčita SI čip. Trenutek prihoda ekipe na cilj se beleži, ko do mesta cilja prispejo vsi člani ekipe.

22. člen Hitrostna etapa

Hitrostna etapa se opravlja peš, ne z vozilom. Podrobnosti hitrostne etape določi organizator in z njimi seznani ekipe najkasneje na štartu.

23. člen Ostale naloge

Tekmovanje lahko obsega naslednje naloge:

 • spretnostna vožnja
 • menjava gume
 • privoz pod kotom
 • tematski test
 • vožnja po opisu poti
 • druge naloge po izbiri organizatorja

S pravili nalog in načinom točkovanja bodo ekipe seznanjene na štartu ali na posamezni KT.

V. Točkovanje

24. člen Kontrolne točke

Za vsako najdeno kontrolno točko ekipa dobi 100 točk.

25. člen Odstopanje od optimalnih kilometrov

Za vsak kilometer preko optimalnih kilometrov se ekipi odšteje 5 točk.

26. člen Točkovanje hitrostne etape

Pri hitrostni etapi dobi najhitrejša ekipa 100 točk. Ekipe, ki so najboljši čas presegle za 100% ali več dobijo za hitrostno etapo 0 točk. Ostali časi se linearno preračunavajo.

Ekipa, ki se odpove tekmovanju v hitrostni etapi prejme 10 točk.

27. člen Ostale naloge

S pravili nalog in načinom točkovanja bodo ekipe seznanjene na štartu ali na posamezni KT.

28. člen Objava rezultatov

Organizator lahko v času izvajanja tekmovanja objavlja začasne rezultate in tako napravi spremljanje tekmovanja bolj zanimivo za tekmovalce, ki so že prišli na cilj.

Zgodaj zjutraj drugega dne tekmovanja organizator objavi “dokončne neuradne rezultate”.

VI. Pritožbe

29. člen Reševanje pritožb

Ob morebitni nepravilnosti se ekipa lahko pritoži do zajtrka. Pritožbo poda pisno vodja ekipe.

Pritožbe rešuje pritožna komisija.

Ko pritožna komisija reši pritožbo, o rešitvi obvesti vodjo ekipe, morebitne spremembe točk pa se vnesejo v objavljene rezultate. Odločitev pritožne komisije je dokončna.

Po zajtrku in razrešitvi vseh pritožb organizator objavi “dokončne uradne rezultate” in organizira razglasitev rezultatov.

VII. Diskvalifikacije

30. člen Diskvalifikacija ekip

Ekipa je diskvalificirana:

 • Če se katerikoli član ekipe ne vede v skladu z obvezo.
 • Če ekipa krši določila Zakona o varnosti v cestnem prometu.
 • Če med tekmovanjem ekipa zamenja voznika ali sovoznika.
 • Zaradi drugih večjih kršitev propozicij.

31. člen Disciplinske kršitve

Disciplinska komisija se sestane v primeru večjih kršitev taborniških zakonov, propozicij tekmovanja ali kršitev zakonodaje.

Disciplinska komisija lahko diskvalificira posameznega tekmovalca ali ekipo.

VIII. Končne določbe

32. člen Spremembe in tolmačenje propozicij

Organizator si pridržuje pravico do sprememb in tolmačenja propozicij.

V času tekmovanja je za tolmačenje propozicij odgovoren vodja tekmovanja oziroma pritožna komisija.

33. člen Začetek veljave

Te propozicije so stopile v veljavo z dnem objave na spletni strani tekmovanja, dne 29. 08. 2005.