Pravila Taborniškega tekmovanja Glasa Svobodne Jelovice

PDF verzija DOCX verzija

I. SPLOŠNE ODLOČBE

Namen

1. člen

Ta pravila urejajo taborniško orientacijsko tekmovanje Glas svobodne Jelovice (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje), ki ga vsako leto organizira Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke (v nadaljnjem besedilu: organizator).

Čas in kraj tekmovanja

2. člen

Tekmovanje, običajno poteka v prvi polovici januarja v okolici Škofje Loke.

Razpis in njegova objava

3. člen

 1. Organizator objavi razpis vsaj 30 koledarskih dni pred dnevom tekmovanja. Razpis se
  objavi na spletni strani rodu.
 2. Razpis mora obsegati:
  • čas in kraj tekmovanja,
  • rok in prijave,
  • višino štartnine in transakcijski račun, na katerega se nakaže štartnina,
  • naloge, izvajane na tekmovanju,
  • naslovnika, ki sprejema prijave ekip,
  • ostale pomembne informacije.

Kategorije

4. člen

 1. Udeleženci tekmovanja tekmujejo v petih kategorijah:
  • Gozdovniki/ce mlajši (v nadaljevanju: GGm): starost od 11 do vključno 13 let
  • Gozdovniki/ce starejši (v nadaljevanju: GGs): starost od 14 do vključno 15 let
  • Popotniki/ce (v nadaljevanju: PP): starost od 16 do vključno 21 let
  • Raziskovalci/ke in grče (v nadaljevanju: RG): starost nad 21 let
  • 40+: starost nad 40 let
 2. Starost udeležencev se računa po koledarskem letu. V vseh kategorijah lahko starost enega tekmovalca odstopa za 1 leto navzgor ali navzdol od predpisane. Kot potrdilo o starosti velja osebni dokument s sliko.
 3. Ekipa, sestavljena iz udeležencev, starejših od 40 let, ima pravico tekmovati v kategoriji 40+, če to želi. Svojo izbiro sporoči ob prijavi na tekmovanje.
 4. V primeru, da v kategoriji 40+ nastopa le 1 ekipa, se tekmovanje za to kategorijo ne izvaja. Tekmovalci so v tem primeru premeščeni v kategorijo RG, o tem pa so predhodno obveščeni vsaj 7 dni pred tekmovanjem.

Sestava ekipe

5. člen

 1. Ekipa šteje 5 članov. Dovoljene so tudi štiri ali šestčlanske ekipe, pri čemer štiričlanske ekipe tekmujejo brez olajšav, pri šestčlanskih ekipah pa določene naloge opravlja le pet članov.
 2. Za vsako predstavnico ženskega spola, dobi ekipa dodatne točke.

Obvezni dokumenti

6. člen

Obvezni dokumenti za udeležbo na tekmovanju so osebni dokument s sliko (z razvidnim datumom rojstva), zdravstvena kartica in za mladoletne osebe podpisana Izjava za mladoletne tekmovalce.

Vodja ekipe

7. člen

Ekipa mora ob prijavi izmed svojih članov izbrati vodjo ekipe, ki je dolžan v prijavnico oddati svoje kontaktne podatke (telefonsko številko in elektronski naslov). Vodja ekipe na samem tekmovanju predstavlja svojo ekipo pri prijavi na kraju tekmovanja, prisoten je na sestanku ekip, ter je zadolžen za formalno komunikacijo z organizatorjem.

Odgovornost tekmovalcev

8. člen

 1. Vsi polnoletni tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
 2. Vsi mladoletni tekmovalci tekmujejo na odgovornost osebe, ki je podpisala Izjavo za mladoletne.
 3. Tekmovalci se vedejo v skladu s taborniškimi zakoni.

Organi tekmovanja

9. člen

Organi tekmovanja so:

 • vodja tekmovanja,
 • vodstvo tekmovanja, ki ga sestavljajo vodje posameznih področij (logisitka, proga, naloge, obdelava podatkov,…),
 • pritožbena komisija, ki jo običajno sestavljajo vodja tekmovanja in dva člana iz vodstva tekmovanja – njeno sestavo lahko vodja tekmovanja spremeni,
 • disciplinska komisija, ki jo po potrebi imenuje vodja tekmovanja iz članov vodstva tekmovanja.

Topografske karte

10. člen

 1. Organizator zagotovi eno karto na ekipo z vrisanimi kontrolnimi točkami.
 2. Ekipa lahko ob prijavi naroči dodatne karte, ki niso vštete v ceno in se ekipi zaračunajo posebej. Vse karte so enake, ekipa pa jih dobi ob štartu. Dodatne karte se plačajo ob registraciji ekipe na kraju tekmovanja.
 3. Organizator lahko dodatnih kart ne zaračuna in ne izroči, če jih zaradi prevelikega števila prijavljenih ekip nima na razpolago.

Druge določbe

11. člen

 1. V ceno štartnine so všteti našitek tekmovanja, topel napitek, topel obrok in stroški organizacije.
 2. Pogoji odjavljanja in povrnitve štartnine so navedeni v razpisu tekmovanja ali na prijavnici. V primeru, da pogoji niso izrecno navedeni, se štartnine ne vrača.

II. POGOJI IN POTEK TEKMOVANJA

Prijava ekip

12. člen

 1. Rod mora svoje ekipe prijaviti v roku, ki ga je določil organizator.
 2. Za uspešno prijavo mora vsaka ekipa imeti:
  • izpolnjeno uradno prijavnico,
  • poravnano štartnino.

Plačilo štartnine

13. člen

Štartnina mora biti nakazana na transakcijski račun, naveden v razpisu. Nakazilo mora biti izvedeno do roka, objavljenega v razpisu. Štartnina se na štartu in prijavi na tekmovanje ne sprejema.

Registracija ekip na kraju tekmovanja

14. člen

 1. Na dan tekmovanja se morajo ekipe najkasneje do ure, določene v razpisu, prijaviti organizatorju.
 2. Vodja ekipe je pri prijavi na kraju tekmovanja dolžan pokazati zahtevane dokumente iz 6. člena teh pravil za vse člane ekipe.
 3. Organizator lahko ekipo prestavi v drugo kategorijo, če ob preverjanju dokumentov ugotovi, da ekipa ne izpolnjuje pogojev za kategorijo, v katero se je prijavila, če za to obstajajo organizacijske možnosti. V primeru, da to ni možno, ekipa lahko tekmuje izven konkurence v kategoriji, v katero se je prijavila.

Zbor ekip

15. člen

 1. Po registraciji ekip sledi zbor vseh ekip ob uri, ki je določena v razpisu tekmovanja.
 2. Organizator lahko čas zbora tudi prestavi iz objektivnih razlogov.

Žrebanje štartnih številk

16. člen

 1. Štartne številke se lahko žreba:
  • ob prijavi ekip na kraju tekmovanja ali
  • na sestanku vodij ekip.
 2. Ekipam, ki žrebanje zamudijo, štartno številko določi organizator.

Štart ekip

17. člen

 1. Razpored štarta ekip določi organizator glede na štartne številke ekip.
 2. Štartne med ekipama, ki imata isto prvo kontrolno točko, ne sme biti manjši od treh minut.

Reševanje nalog in orientacijski pohod

18. člen

 1. Naloge, ki se izvajajo na tekmovanju, so določene v razpisu tekmovanja.
 2. Ekipa rešuje te naloge v skladu z določbami teh pravil.
 3. Ekipa opravi orientacijski pohod v skladu iz teh pravil.

Objava neuradnih rezultatov

19. člen

 1. Organizator lahko v času izvajanja tekmovanja objavlja začasne neuradne rezultate.
 2. Po prihodu zadnje ekipe na cilj oz. po izteku 1,7 kratnika časovnice in posledični diskvalifikaciji ekip, ki so še na progi, organizator v najkrajšem možnem času objavi končne neuradne rezultate.

Razglaitev rezultatov in podelitev priznanj

20. člen

 1. Po izteku pritožbenega roka in rešitvi vseh pritožb organizator objavi uradne rezultate ter organizira njihovo razglasitev.
 2. Prve tri ekipe po posamezni kategoriji prejmejo pokal oz. praktične nagrade ter diplome.
 3. V primeru, da zmagovalna ekipa ne doseže vsaj polovice vseh možnih točk, organizator nagrade oz. pokala ni dolžan podeliti.

III. OPREMA

Oprema

21. člen

 1. Ekipa mora imeti s seboj:
  • busolo ali kompas,
  • pribor za delo na karti.
 2. Vsak tekmovalec mora imeti:
  • taborniško rutico in kroj,
  • pisalo,
  • primerno obutev in opremo glede na vremenske razmere in letni čas,
  • zdravstveno kartico in osebni dokument s sliko,
  • izjavo za mladoletne (mladoletni tekmovalci),
  • menažko in jedilni pribor.

IV. NALOGE

Orientacijski pohod

22. člen

 1. Okvirna dolžina prog za posamezne kategorije je razvidna iz tabele:
KategorijaDolžina progeSkupen vzponŠtevilo KT
GGm4 – 7 kmmax. 500 m5 – 9
GGs5 – 8 kmmax. 600 m5 – 10
PP6 – 11 kmmax. 800 m7 – 12
RG6 – 13 kmmax. 1000m8 – 14
40+5 – 11 kmmax. 800m7 – 12
 1. Traser lahko progo prilagodi razmeram na terenu.
 2. Traser za vsako kategorijo določi optimalno časovnico, v kateri ekipa lahko prehodi z normalnim tempom hoje.
 3. Traser lahko zaradi vremenskih razmer ali znatnega odstopanja rezultatov ekip do določene, optimalno časovnico prilagodi na kraju tekmovanja.

Kontrolne točke

23. člen

 1. Kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu: KT) so žive ali mrtve.
 2. Živo KT označuje šotor, poleg katerega je obešena tristrana prizma (velikosti 30×30 cm, katere stranice so po diagonali razdeljene na belo in rdeče polje). KT ranjenec lahko odstopa od označb, omenjenih v tem odstavku.
 3. Mrtvo KT označuje prizma, ki je nameščena na stojalu ali privezana na drevesu. Če je na drevesu, mora biti le-ta vsaj pol metra nad tlemi.

Prihod na KT

24. člen

 1. Prihod ekipe na KT se potrdi s SportIDENT (v nadaljnjem besedilu: SI) čipom na SI postaji. Ta se na mrtvih KT nahaja ob prizmi, na živih KT pa jo imajo kontrolorji.
 2. Na živih KT ekipa kontrolorje obvesti o njihovem prihodu z navedbo številke ekipe.
 3. Na vsako KT morajo priti vsi člani ekipe, sicer se točke za osvojen KT ne priznajo. Na živih KT nadzor izvaja kontrolor, kateri izroči SI postajo le ekipi, ki je popolna. Na mrtvih KT lahko organizator prav tako preverja, ali so na KT prišli vsi člani ekipe. Preverjanje se lahko izvaja v času celotnega tekmovanja, ali le del časa.
 4. Če SI postaja na mrtvem KT ne deluje, si morajo tekmovalci karto perforirati s perforatorjem, ki je obešen ob prizmi.

Prehod čez progo

25. člen

 1. Ekipa mora celotno progo prehoditi skupaj. KT morajo biti pobrani v predpisanem vrstnem redu (številčenje KT), drugače se jim najdeni KT ne priznajo. Vrstni red je predpisan s strani organizatorja.
 2. Med pohodom ekipa ne sme uporabljati prevoznih sredstev.

Prihod na cilj

26. člen

Ekipa konča orientacijski pohod, ko odda štartni list in potrdi prihod na cilj z SI čipom. Trenutek prihoda na cilj se šteje, ko do mesta cilja prispejo vsi člani ekipe.

Topografski test

27. člen

 1. Topotest je sestavljen iz 10 topografskih znakov, dveh vprašanj iz topografije in določitve višine na izseku karte.
 2. Topotest rešuje vsak član ekipe posebej. Ekipa lahko reši 5 topotestov.
 3. Reševanje topotestov traja največ pet minut. V čas reševanja je všteto tudi deljenje topotestov in razlaga navodil.
 4. Ekipa, ki zamudi reševanje topotestov, jih rešuje ustrezno manj časa, če pa zamudi več kot štiri minute, testov ne more reševati.
 5. Uporaba digitalnih pripomočkov kot so fotoaparat, mobilni telefon, idr. ali pisnega gradiva med pisanjem topotestov je prepovedana.

Hitrostna etapa

28. člen

 1. Hitrostno etapo se opravlja med dvema KT.
 2. Dolžina hitrostne etape je največ 1500 metrov. Relativna višinska razlika med začetno in končno točko hitrostne etape ne presega 100 metrov.
 3. Med štartoma ekip, ki imata isti štart in cilj hitrostne etape, morata preteči vsaj dve minuti.
 4. Upošteva se čas od štarta ekipe do prihoda njenega zadnjega člana na cilj hitrostne etape.

Ranjenec

29. člen

 1. Tekmovalci morajo poiskati kontrolorja, ki se skriva na nekem manjšem območju velikosti 200 x 200 metrov. Območje iskanja je na karti označeno s kvadratom.
 2. Kontrolor je lahko zamaskiran, praviloma s šotorskim krilom, in se lahko znotraj narisanega kvadrata poljubno premika.
 3. KT se ekipi prizna, če najde kontrolorja.
 4. Če ekipa najde šotor, ter tam čaka kontrolorja, se jim KT ne prizna.
 5. Naloga je namenjena kategorijam PP, RG in 40+.

Test iz prve pomoči

30. člen

 1. Test iz prve pomoči je skupinski in se opravlja na eni od KT. Test je pisen, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge. Praktičen del preizkusa se lahko opravlja ločeno od pisnega dela, lahko tudi na KT.
 2. Reševanje testa traja največ pet minut, če ni na samem testu določeno drugače.

V. DODATNE NALOGE

Postavljanje pionirskega objekta

31. člen

 1. Tekmovalci na KT postavljajo pionirski objekt (»A« ali stolp).
 2. Tekmovalci za opravljanje naloge dobijo 10 minut. Ta čas je vštet v časovnico.
 3. Za začetek štopanja tekmovalci stojijo v vrsti. Na znak kontrolorja tekmovalci začnejo s postavljanjem. Štopanje se konča, ko tekmovalci stojijo v ravni vrsti.
 4. Po ocenjeni postavitvi so tekmovalci dolžni podreti objekt ter pospraviti vse vrvi in sušice na mesto in na način, ki ga določi kontrolor. Če ekipa tega ne stori, kontrolor to označi na kontrolnem listu.
 5. Če tekmovalci postavljajo »A«, se z njim prehodi tudi določena razdalja.
 6. Naloga je namenjena kategorijam GGs, PP in RG.

Hitrostna etapa po orientacijski karti

32. člen

 1. Hitrostno etapo po orientacijski karti (v nadaljevanju: HEO) se opravlja med dvema KT.
 2. Dolžina HEO je največ 1000 metrov. Relativna višinska razlika med začetno in končno točko HEO ne presega 100 metrov.
 3. Med štartoma ekip, ki imata isti štart in cilj hitrostne etape, morata preteči vsaj dve minuti.
 4. Upošteva se čas od štarta ekipe do prihoda njenega zadnjega člana na cilj hitrostne etape.
 5. Na štartu HEO ekipa dobi orientacijsko karto z vrisanim štartom HEO, če je niso dobili na štartu. Ko štartajo, jim kontrolor da svojo orientacijsko karto, s katere tekmovalci na svojo karto prerišejo cilj HEO. Kontrolorjevo karto se po prerisu vrne kontrolorjem.
 6. Naloga je namenjena kategorijam PP in RG.

Risanje skice

33. člen

 1. Tekmovalci na KT rišejo skico terena ali skico pod kotom. Kaj rišejo, izvejo na sestanku vodij ekip.
 2. Za merilo skice izvejo tekmovalci na samem KT, ne sme pa presegati 1:500.
 3. Za risanje imajo na voljo 20 minut. Organizator lahko ta čas prilagodi razmeram na terenu.
 4. Risarski izdelek tekmovalci pustijo kontrolorjem na KT. V primeru, da ga oddajo na cilju, se risarskega izdelka ne ocenjuje.
 5. Naloga je namenjena kategorijam GGs, PP, RG in 40+.

Skica poti

34. člen

 1. Tekmovalci imajo na KT 20 minut časa za pripravo osnove za risanje skice poti. Tam izvejo, kakšno je merilo.
 2. Tekmovalci imajo na topografski karti označeno pot, ki jo rišejo. Na označeni poti se nahaja KT, ki na karti ni označena.
 3. Maksimalna možna dolžina skice znaša 1250 metrov.
 4. Skica poti je naloga le za PP, RG in 40+.

Določitev mikrolokacije KT

35. člen

 1. Na eni izmed KT ima ekipa nalogo določiti mikrolokacijo kontrolne točke. V naravi so na mestu KT v radiju kroga največ 100 metrov postavljene označbe od A do E (listi velikosti A4), izmed katerih ena predstavlja – na izseku temeljnega topografskega načrta (v nadaljnjem besedilu: TTN) v merilu 1 : 5 000 ali 1 : 10 000 – označeno točko.
 2. Ekipa na izsek TTN napiše črko označbe, ki predstavlja vrisano točko.

Vrisovanje

36. člen

 1. Vrisuje se na karte, ki jih priskrbi organizator. Karte so lahko v merilu 1 : 50 000, 1 : 25 000 ali 1 : 10 000.
 2. Čas reševanja vrisovanja je omejen in ga določi organizator. Ko čas reševanja poteče, kontrolor preveri pravilnost vrisanih KT. KT je pravilno vrisana, če odstopa manj kot dva milimetra. Med vrisovanjem kontrolor ne sme preverjati pravilnosti. Točke, ki se vrisujejo, niso nujno enake točkam orientacijskega pohoda.
 3. Vrisovanje je dodatna naloga le za kategorije PP in RG.

Prehod minskega polja

37. člen

 1. Minsko polje praviloma sestavlja pet lomnih točk, ki so podane z azimuti in razdaljami.
 2. Točnost hoje po prosti poti čez minsko polje preverja član posebne komisije kontrolorjev na vsaki izmed petih lomnih točk. Dopustno odstopanje je 0,5 metra. Po prvi zgrešeni lomni točki ekipa ne more nadaljevati z opravljanjem naloge.
 3. Prehod minskega polja je časovno omejen na deset minut. Razdalja med dvema lomnima točkama je največ 20 metrov.

Skica minskega polja

38. člen

 1. Ekipa izdela risbo prehojene poti čez minsko polje. Organizator določi razdalje in smeri ter merilo v katerem se riše skica minskega polja.
 2. Dodatna naloga Skica minskega polja se lahko izvaja neodvisno od dodatne naloge Prehod minskega polja.

Iskanje KT po opisu poti

39. člen

Ekipa mora pot med dvema KT prehoditi po določeni trasi, ki je podana z opisom poti. Nekje na tej poti se nahaja živa KT, ki je omenjena v opisu.

Tematski test

40. člen

 1. Ekipa mora odgovoriti na vprašanja iz določene tematike, ki jo določi organizator in jo objavi v razpisu tekmovanja.
 2. Test je skupinski in je pisen, lahko vsebuje tudi praktične naloge. Reševanje testa traja največ pet minut, če ni na samem testu določeno drugače.
 3. Kraj testiranja določi organizator in je lahko: pred startom, na določeni KT ali po prihodu na cilj.

Signalizacija – semafor

41. člen

 1. Ekipa mora med tekmovanjem prenesti sporočilo s pomočjo dnevne signalizacije – semaforja.
 2. Prenos sporočila s semaforjem opravi ekipa samo v eni smeri, na razdalji 50 do 100 metrov. Sporočilo vsebuje 30 znakov mednarodne abecede v obliki: šest stolpcev po pet znakov nevezanega teksta.
 3. Ekipa oddaja in sprejema z zastavicami.
 4. Naloga je namenjena kategorijam GGs, PP, RG in 40+.

VI. TOČKOVANJE

Olajšave

42. člen

 1. Vsaka ekipa dobi za vsako predstavnico ženskega spola dodatnih 20 točk.
 2. Maksimalno število dodatnih točk je 100, čeprav ima ekipa lahko 6 članic.

Točkovanje najdenih KT

43. člen

Za vsako KT, najdeno v skladu s prejšnjimi členi pravil znotraj individualne časovnice dobi ekipa 100 točk.

Točkovanje odstopanja od optimalne časovnice

44. člen

 1. Za vsako začetno minuto prekoračitve predpisane optimalne časovnice se ekipi odšteje 2 točki.
 2. Ekipa ne sme prekoračiti seštevka 1,7 kratnika optimalne časovnice in časa, ki je predviden za naloge.
 3. Predviden čas za naloge se upošteva pri izračunu pod pogojem, da je ekipa našla ustrezno KT in to ne glede na to, koliko časa je ekipa v resnici opravljala nalogo.

Točkovanje topografskega testa

45. člen

 1. Vsak pravilen topografski znak je vreden 1 točko. Vsak pravilen odgovor na vprašanje iz topografije je vreden 5 točk. Pravilna določitev višine iz izseka karte je vredna 5 točk. Pri topografskem testu lahko ekipa doseže maksimalno 125 točk v skladu s 5. členom teh pravil.
 2. Ekipe, ki so topografski test zamudile ali namenoma izpustile, avtomatično dobijo 0 točk.

Točkovanje testa prve pomoči

46. člen

 1. Pri testu prve pomoči lahko ekipa na pisnem delu doseže maksimalno 100 točk. Vrednost posameznega odgovora je zapisana na testu.
 2. Če se izvaja tudi praktičen del preizkusa, je le-ta vreden največ 50 točk.

Točkovanje pionirskega objekta – signalni stolp

47. člen

 1. Ocenjuje se čas postavljanja signalnega stolpa. Najhitrejša ekipa dobi največ 100 točk. Ekipe, ki dosežejo dvokratnik tega časa, dobijo nič točk. Za vse ostale ekipe te točke poračunajo linearno. Ekipe, ki prekoračijo čas 10 minut, dobijo 0 točk.
 2. Ocenjujejo se tudi posamezne vezave. Napake se kaznuje s pribitki časa:
  • nepravilna vez triangla ali križne vezi: pribitek 15 sekund,
  • zrahljana križna vez (odstopanje prečke od osnovne lege za več kot +/- 3 cm: pribitek 10 sekund,
  • zrahljana vez triangla (možnost drsenja po eni izmed nosilih sušic): pribitek 15 sekund,
  • nepravilna lega prečke (+/- 10 cm): pribitek 15 sekund,
  • nepravilna oblika osnovne ploskve (+/- 10 cm): pribitek 20 sekund.
 3. Če ekipa ne pospravi za seboj, dobi za nalogo 0 točk.

Točkovanje pionirskega objekta – »A«

48. člen

 1. Ocenjuje se skupni čas, ki je sestavljen in časa, ki ga je ekipa porabila za izdelavo »A-ja«, hoje z njim ter pribitkov zaradi napak. Napake se ocenjujejo po 47. členu teh pravil.
 2. Najboljši čas se oceni z 60 točkami.
 3. Ekipe, ki dosežejo čas, daljši od 7 minut, dobijo 0 točk.
 4. Če ekipa ne pospravi za seboj, dobi za nalogo 0 točk.

Točkovanje hitrostne etape

49. člen

Pri hitrostni etapi dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 100 točk. Ekipe, ki so najboljši čas presegle za dvakratni najboljši čas kategorije ali več, dobijo za hitrostno etapo 0 točk. Vmesne točke se porazdelijo linearno.

Točkovanje HEO

50. člen

Pri HEO dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 100 točk. Ekipe, ki so najboljši čas kategorije presegle za 1,5kratnik ali več, dobijo za hitrostno etapo 0 točk. Vmesne točke se porazdelijo linearno.

Ranjenec

51. člen

KT, na kateri se nahaja ranjenec, se šteje za najdeno, če ekipa najde kontrolorja znotraj predpisanega območja. V tem primeru ekipa prejme skupaj 150 točk.

Točkovanje skice

52. člen

 1. Skica terena ali skica pod kotom se oceni z največ 150 točkami:
  • 30 točk za pravilnost kotov in razdalj,
  • 60 točk za narisane objekte, njihovo usmerjenost ter razmerja med njimi,
  • 40 točk za celovitost skice,
  • 10 točk za narisani relief,
  • 10 točk za estetiko.
 2. Skice se ocenjuje primerjalno.
 3. Skica se ocenjuje glede na ideal, ki ga zagotovi organizator.
 4. Skica, ki ne vsebuje naslova, označenega severa, merila, številke ekipe ali legende, se oceni z 0 točkami. Prav tako se skico oceni z 0 točkami, če ekipa skice ne odda na KT, kjer se skica riše.

Točkovanje skice poti

53. člen

 1. Skica poti se oceni z največ 200 točkami:
  • 70 točk za preris z DTK,
  • 100 točk za reambulacijo,
  • 10 točk za narisani relief,
  • 10 točk za opremo skice – kota, razdalji, kvadranti;
  • 10 točk za estetiko.
 2. Skice se ocenjuje primerjalno.
 3. Skice se ocenjuje glede na ideal, ki ga zagotovi organizator.
 4. Skica, ki ne vsebuje naslova, označenega severa, merila, številke ekipe ali legende, se oceni z 0 točkami.
 5. KT, ki se nahaja med risanjem skice, je mrtev in ga je potrebno zabeležiti s SI čipom, da se ekipi prizna.

Točkovanje določitve mikrolokacije KT

54. člen

Ekipa dobi za pravilno določitev mikrolokacije KT 50 točk.

Točkovanje vrisovanja

55. člen

Ekipa dobi za vsako pravilno vrisano KT 30 točk. Za pravilno vrisano se obravnava radij 1 mm. Če tekmovalci točko zgrešijo za največ 2 mm, dobijo 15 točk. Če tekmovalci zgrešijo za več kot 2 mm, dobijo za narisano 0 točk.

Točkovanje prehoda minskega polja

56. člen

Ekipa dobi za vsako pravilno določeno lomno točko 20 točk.

Točkovanje skice minskega polja

57. člen

 1. Ekipa dobi za vsak pravilno vrisan kot 10 točk (skupaj do 50 točk) in za vsako pravilno vrisano razdaljo 10 točk (skupaj do 50 točk).
 2. Dopustno odstopanje znaša: za razdalje 1 mm, za kote pa 1°.

Točkovanje iskanja KT po opisu poti

58. člen

Naloga ni posebej točkovana. Za uspešno opravljeno nalogo dobi ekipa 100 točk, ki se upoštevajo kot točke za najdeno KT.

Točkovanje tematskega testa

59. člen

Pri tematskem testu lahko ekipa doseže skupno največ 50 točk. Vrednost posameznega odgovora je določena na testu.

Točkovanje signalizacije – semaforja

60. člen

 1. Ekipa dobi za vsak pravilno prenesen znak 2 točki ali skupno največ 60 točk.
 2. Za hitrost signaliziranja dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 60 točk, tiste, ki pa so sporočilo prenesle v dvakratnem času najboljše ekipe ali daljšem času, pa 0 točk. Vmesne točke se porazdelijo linearno, pri čemer dobijo ekipe, ki so sporočilo prenesle v 3 minutah ali več v semaforju 0 točk.
 3. V primeru da je napačnih več kot 7 znakov, se ekipi ne dodeli točk ne za hitrost, ne za čas. Prav tako se čas signaliziranja takšne ekipe pri izračunu ne upošteva.

Uvrstitev ekip

61. člen

V vsaki kategoriji se uvrščene ekipe razporedijo po vsoti doseženih točk. Ekipa z največ točkami osvoji prvo mesto, ekipa z drugim največjim številom točk drugo mesto in tako dalje. Diskvalificirane ekipe in ekipe, ki tekmujejo izven konkurence, se izpišejo na koncu.

Rodova zmaga

62. člen

 1. Za rodovo zmago se potegujejo rodovi, ki imajo ekipo v vsaj treh različnih kategorijah.
 2. Za vsako ekipo se točke pretvorijo v procentualno obliko glede na celotno število točk v njihovi kategoriji.
 3. Vse ekipe v isti kategoriji, ki pripadajo istemu rodu, se procentualno seštejejo skupaj in dobljeno se deli s številom teh ekip. Dobimo procentualne seštevke posameznih kategorij.
 4. Če rod nastopa v več kot v treh kategorijah, se mu upoštevajo le najboljši trije procentualni seštevki kategorij.
 5. Procentualni seštevki kategorij istega rodu se seštejejo in delijo s 3.
 6. Rodovo zmago osvoji rod, ki ima največji odstotek točk.

VII. PRITOŽBA

Reševanje pritožb

63. člen

 1. Ob morebitni nepravilnosti glede točkovanja se lahko ekipa pritoži pri vodji tekmovanja v roku 15 minut po objavi dokončnih neuradnih rezultatov.
 2. Pritožbo se vloži v pisni obliki. Pritožbo vloži vodja ekipe. V pritožbi se navede ime ekipe, kraj in čas pritožbe, pritožbeni razlog, predlog pravične rešitve pritožbe in podpis vodje ekipe.
 3. Ekipa mora v pritožbi izkazati dejstvo, da se ji bo z njeno ugoditvijo število točk povečalo.
 4. Pritožba je neveljavna: če ni v pisni obliki, če je vložena po roku, če je ne vloži upravičena oseba, če ni vložena pri vodji tekmovanja, če nima potrebnih sestavin in če ekipa v pritožbi ne izkaže, da se ji bo z njeno potrditvijo število točk povečalo. Veljavnost pritožbe potrdi vodja tekmovanja in o tem obvesti vodjo ekipe. Neveljavnih pritožb pritožbena komisija ne rešuje.
 5. Veljavne pritožbe rešuje pritožbena komisija, tako da pritožbi ugodi, če je pritožba upravičena, ali ne ugodi, če pritožba ni upravičena. Rešitev pritožbe se zaznamuje na pritožbi. K rešitvi pritožbe se podpišejo člani pritožbene komisije. O rešitvi pritožbe se obvesti vodjo ekipe.
 6. Če se pritožbi ugodi, se ekipi prištejejo točke v skladu z rešitvijo pritožbe. Rešitev pritožbe ne more biti ekipi v škodo.
 7. Zoper odločitev pritožbene komisije ni pritožbe.

VIII. DISKVALIFIKACIJA EKIPE

Diskvalifikacija ekipe

64. člen

 1. Ekipa je lahko diskvalificirana:
  • če ne tekmuje v ustrezni kategoriji
  • če se katerikoli član ekipe ne vede v skladu s taborniškimi zakoni;
  • če katerikoli član ekipe med orientacijskim pohodom uporablja prevozna sredstva;
  • če katerikoli član ekipe med pisanjem topotestov uporablja digitalne pripomočke;
  • če prekorači čas, določen v 44. členu teh pravil;
  • če huje krši ta pravila ali veljavno zakonodajo.
 2. Vodja tekmovanja mora po uradni dolžnosti pričeti postopek o diskvalifikaciji, ko izve za diskvalifikacijski razlog ekipe. O diskvalifikaciji ekipe odloča disciplinska komisija, ki jo imenuje vodja tekmovanja.
 3. Disciplinska komisija mora pred svojo odločitvijo ekipo obvestiti o razlogih za diskvalifikacijo in ji omogočiti, da se izjavi o morebitih razlogih za diskvalifikacijo.
 4. Disciplinska komisija ekipo diskvalificira, če se na podlagi vseh dokazov potrdi resničnost diskvalifikacijskega razloga pri posamezni ekipi. Če disciplinska komisija ugotovi, da je k diskvalifikaciji ekipe odločilno prispeval le njen posamezni član, lahko disciplinska komisija namesto ekipe diskvalificira le njenega posameznega člana. Disciplinska komisija lahko diskvalificira celoten rod, če sta diskvalificirani dve ali več ekip posameznega rodu.
 5. O diskvalifikaciji se obvesti ekipo, posameznega tekmovalca ali rod, ki je diskvalificiran. Vodja tekmovanja naznani odločitev disciplinske komisije na razglasitvi rezultatov.

IX. KONČNE DOLOČBE

Spremembe in razlaga teh pravil

65. člen

 1. Za spremembe in razlago teh pravil je pristojna Rodova uprava.
 2. V času tekmovanja je za razlago teh pravil pristojen vodja tekmovanja.
 3. Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po njihovem sprejetju na seji rodove uprave.