O gradnji taborniškega doma

Taborniški dom, domovanje društva tabornikov RSK, je po štirih letih in pol intenzivne gradnje, velikem številu vloženih prostovoljnih ur dela in po nemalo preživetih finančnih krčih, končno dočakal Tisti veseli dan, veliko otvoritev, ki je bila 19. aprila 2008. S tem smo izpolnili sanje – tako svoje kot mnogih predhodnjih generacij.

Ta del spletnih strani RSK je posvečen gradnji doma. Kako so potekala dela od same idejne zasnove projekta si lahko pogledate v besedi, slikah ali filmu, najdete pa tudi opis notranjosti in okolice ter, seveda, kdo vse nam je finančno ali kako drugače pomagal zgraditi domovanje prihodnjih generacij.

Ta stran je nekakšen interaktivni spomenik prostovoljnemu delu, vloženemu v sanje, ki so postale resničnost.

Potek gradnje lahko v grobem razdelimo v pet sklopov.

Priprava

S pripravami na obnovo smo začeli že leta 2001. Proučili smo različne možne rešitve, se posvetovali s strokovnjaki in prišli do zaključka, da je najprimernejši način obnove ta, da se montažni del objekta podre in nadomesti z zidanim, medtem ko se spodnji, betonski del v izmeri 7,55 x 7,55 metra, nekoliko razširi proti zahodu v prostor, kjer so bile prej samonosne stopnice. Odločili smo se za prizidek v širini 1,5 m in dolžini, enaki dolžini obstoječega objekta.

V času priprav je bilo potrebno pridobiti ogromno različnih dovoljenj, soglasji, mnenj in sorodnih dokumentov. Izdelal se je projektni načrt.

Podiranje starega doma in obnova temeljev (leto 2003)

Začela se je obnova taborniškega doma, kar je v prvem planu predstavljalo rušenje starega dela taborniškega doma in preureditev temeljev ter kletnih prostorov obstoječe zidane konstrukcije.

Dela lahko strnimo v:
•  ureditev gradbenega prostora in gradbene okolice,
•  ureditev drenažnega nasipa v kleti,
•  prenova kletne kanalizacije,
•  obnova betonske plošče v kleti,
•  prenova in ojačitev temeljev.

Pozidava objekta in postavitev strehe (leto 2004)

Projekt je nato prešel v drugi sklop, v katerem se je izdelala celotna pozidava objekta in postavitev strehe ter nadaljevala ureditev hidroizolacije in drenaže:
• opaženje, armiranje in betoniranje temeljev prizidka;
• zidanje prizidka;
• opaženje, armiranje in betoniranje horizontalnih in vertikalnih vezi ter plošče in dela stopnic v prizidku;
• izravnava zunanje stene prizidka in izvedba hidroizolacije po dveh stranicah objekta;
• izvedba drenaže in jaškov za revizijo drenažnih cevi ob dveh stranicah objekta;
• postavitev novega vodomerskega jaška za objekt;
• postavitev zaščite hidroizolacije in zasipanje dveh stranic objekta;
• zidanje nosilnih sten v pritličju;
• opaženje, armiranje in betoniranje horizontalnih in vertikalnih vezi v pritličju;
• namestitev in pritrditev stropnikov ter lesenih nosilcev balkona;
• zidanje kolenčnih zidov in “špic” na podstrešju;
• opaženje, armiranje in betoniranje horizontalnih, vertikalnih in diagonalnih vezi na podstrešju;
• namestitev ostrešja;
• namestitev parne zapore ter lesene nosilne konstrukcije za toplotno izolacijo ostrešja;
• letvanje in pokrivanje strehe s pripadajočo opremo strehe;
• namestitev cevi za elektroinštalacije med stropnike;
• namestitev parne zapore ter lesene nosilne konstrukcije za toplotno izolacijo na stropnike;
• namestitev toplotne izolacije med stropnike in pokrivanje le-te s Tyvec folijo;
• pokrivanje stropnikov z deskami.

Dopolnjevanje osnovne konstrukcije (leti 2005 in 2006)

Osnovna konstrukcija je bila postavljena. Objekt se je zaprl, nato pa so se izvajala dela tako v notranjosti objekta, kot tudi na zunanjem delu ter v okolici. Okvirno so se izvajala naslednja dela:
• izdelava pohodnega stropa na podstrešju;
• zidanje predelnih sten v pritličju in v kleti;
• izdelava “šprica” in “faž”;
• priprava vodne inštalacije;
• montaža oken in vrat v pritličju in na podstrešju – zapiranje objekta;
• obzidava zadnje stene v kleti;
• izvedba vodovodnih inštalacij;
• izvedba elektroinštalacij – cevi in doze na podstrešju;
• zamenjava oken in vrat v kleti;
• vgradnja svetlobnih jaškov za okna v kleti;
• hidroizolacija po treh stranicah objekta;
• izvedba drenaže po treh stranicah objekta;
• zasipanje objekta;
• izkop trase za obnovo vodovodnega priključka;
• zamenjava dotrajanega vodovodnega priključka;
• izkop za temelje škarpe in za jaške za fekalno kanalizacijo in meteorne vode;
• opaženje in zalivanje temeljev za škarpe in stopnišče;
• izdelava špalet za vrata v kleti;
• izvedba elektroinštalacij – cevi in doze v pritličju in kleti;
• izvedba inštalacij za ogrevanje;
• vgradnja okenskih polic;
• grobi omet, fini omet;
• izdelava toplovodnih inštalacij;
• priklop na fekalno kanalizacijo;
• izvedba odvoda za meteorne vode v Soro;
• priklop na plinsko napeljavo;
• drugi sloj spodnje izolacije;
• dokončanje drenaže;
• zasipanje in delno urejanje okolice;
• izdelava tlakov.

Zaključna dela (leti 2007 in 2008)

Objekt je bil zaprt, potrebna pa so bila še zaključna gradbena dela na zunanjem delu in v notranjosti objekta. Dokončno se je uredila tudi okolica objekta. Zaključna dela:
• vgradnja in  kitanje mavčnih plošč;
• vgradnja notranjih vrat;
• polaganje iverne podloge in laminarnih tal;
• izdelava notranjega stopnišča;
• beljenje;
• polaganje in fugiranje ploščic;
• namestitev ogrevalnih elementov in peči ter priklop na plin;
• namestitev notranje opreme;
• namestitev kopalniških elementov;
• izdelava fasade s podnožjem, »coklom«, in zunanjo podstrešno ureditvijo;
• ureditev zunanjega stopnišča;
• ureditev dvorišča z odvodnjavanjem in lovilcem olj;
• priprava podlage in asfaltiranje cest;
• priprava podlage in polaganje betonskih tlakovcev;
• drenažni nasip okrog hiše za robniki;
• izdelava balkona;
• ureditev trate.